• Ana Sayfa
 • Hakkımızda
 • Hizmetlerimiz
 • Duyuru ve Makaleler
 • İletişim

7326 SAYILI BORÇ YAPILANDIRMA KANUNU

Nişantaşı Group > BLOG > Blog > 7326 SAYILI BORÇ YAPILANDIRMA KANUNU

7326 SAYILI BORÇ YAPILANDIRMA KANUNU

 • Posted by: admin

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun ile

 • Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması,
 • Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,
 • Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması,
 • İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
 • İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması,
 • Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,
 • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,
 • Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;
 • Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,
 • Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden %10 indirim yapılması,
 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,
 • Uygulanan hacizlerin Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması,
 • 7256 sayılı Kanunu ihlal etmiş olanlar ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması olanakları sunulmuştur.

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar maddede yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleme imkanı getirilmiştir.

SIK SORULAN SORULAR

 1. HANGİ VERGİLER KANUN KAPSAMINA GİRMEKTE

30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere dayana vergiler ile  beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır.

-Vergilendirme Dönemi Aylık Olarak Belirlenen Mükellefiyetler

Mart/2021 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Nisan/2021

vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir.

,Mart/2021 dönemi katma değer vergisi kapsama girmekte, Nisan/2021 dönemi

katma değer vergisinin beyanname verme süresi Mayıs/2021 ayına rastladığından kapsama girmemektedir.

– Vergilendirme Dönemi 3 Aylık Olarak Belirlenen Mükellefiyetler

Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son günü Nisan/2021 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, Nisan/2021 ayından sonraya rastlayanlar kapsama girmemektedir.

Örneğin, 1-2-3/2021 dönemi (3 aylık) gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisi kapsama girmekte, 4-5-6/2021 dönemine (3 aylık) ilişkin gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisi kapsama girmemektedir.

Ayrıca, Ocak, Şubat, Mart/2021 vergilendirme dönemine ait geçici vergiye ilişkin beyanname verme süreleri 30/4/2021 tarihinden sonra olduğu için bu geçici vergiler Kanun kapsamında değildir.

– Yıllık Beyanname İle Beyan Edilen Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükellefiyetleri

Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, beyanname verme süresi 30/4/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar olan vergiler Kanun kapsamındadır.

2-HANGİ SGK BORÇLARI YAPILANDIRMA KAPSAMINDA

2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş;

 • Sigorta primleri,
 • Genel Sağlık Sigortası primleri,
 • İşsizlik sigorta primleri,
 • 30.04.2021’den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları,
 • İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
 • Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
 • Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,
 • İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri,
 • Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,
 • 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler,
 • 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,

yapılandırma kapsamındadır.

Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile GÜNCELLENECEKTİR.

Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 2 taksitle ödemede ise %50’si silinecektir.

Yapılandırmadan yararlanmak için 31.08.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01.11.2021’e kadar ödemek gerekmektedir.

2021 Nisan ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 31.12.2021’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 30.11.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

3- ÖDEMELER NASIL OLACAK

Ödemeler Peşin veya 6,9,12,18 aylık eşit taksitler halinde yapılabilecektir. Taksitle ödemelerde, , seçilen taksit sayısına göre belirlenen katsayılar uygulanacaktır.

4-PEŞİN ÖDEMENİN NE AVANTAJI VAR

Borçlular Kanun kapsamında yapılandırdıkları borçlarını, ilk taksit ödeme süresi içinde ödemek üzere peşin ödeme seçmeleri halinde, bu tutarlara katsayı uygulanmayacak, ayrıca, gecikme zammının %90’ı silinecektir.

5-MATRAH ARTIRIMI NEDİR

Mükellefler 2016-2020 yıllarına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını, gelir/kurumlar stopaj vergileri ile katma değer vergilerini artırarak belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, artırımda bulunulan yıllara ait vergi türleri ve dönemleri için vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

Aşağıdaki vergi türlerinden  matrah ve vergi artırımından yararlanılabilir:

Gelir/Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi Mükellefleri

Katma Değer Vergisi Mükellefleri

A- Gelir/Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı

Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlarını, ilgili yıllar için belirlenen matrah  artırım oranlarından az olmamak üzere artıracaklardır. Ancak, anılan yıllara ilişkin olarak artırılan matrahların tutarı, ilgili yıllardaki asgari matrah artırım tutarlarından da az olamaz.

Artırımda bulunulan yıllara ait zararların sadece %50’si, 2021 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilebilecektir.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrahları artırmaları hâlinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilemeyecektir.

Artırılan matrah üzerinden %20 oranında vergi ödenecektir. Ancak;

Matrah artırımında bulunulan yıla ait gelir veya kurumlar beyannamelerini zamanında vermiş ve bu beyanname üzerine tahakkuk eden vergileri zamanında ödemiş,

Bu vergi türleri için Kanun’un birikmiş borçlar ile ihtilaflı alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanmamış, olan uyumlu mükellefler için bu oran %15 olarak uygulanacaktır.

İstisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması indirimli (%15) oranının uygulanmasına engel olmayacaktır.

Artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri  için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır.

a-Gelir Vergisi Matrah Artırımına İlişkin Tablo

b- Kurumlar Vergisi Matrah Artırımına İlişkin Tablo

B- KDV Vergi Artırımı Ve Matrah Beyanı

2016-2020 yıllarına ilişkin katma değer vergisi artırımında bulunan mükellefler için, artırımda bulundukları yıllara ait vergilendirme dönemleriyle ilgili olarak KDV yönünden inceleme ve tarhiyat yapılmayacaktır.

Katma değer vergisi mükelleflerinin,  artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları zorunludur. Ancak, mükelleflerin yıl bazında seçimlik hakları bulunmaktadır.

6- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA DİĞER HUSUSLAR

-Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacak ve tahsil olunmayacaktır.

-Matrah ve vergi artırımı dolayısıyla ödenen vergiler, gider veya maliyet kabul edilmeyecek, indirim, mahsup ve iade konusu yapılmayacaktır.

-Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabilirler.

-Matrah ve vergi artırımı dolayısıyla verilen bildirimler için damga vergisi alınmayacaktır.

-Mükelleflerin bu maddeye göre matrah ve vergi artırımı yaptıkları dönemlere ilişkin olarak kanuni süresinde vermedikleri anlaşılan beyannameler nedeniyle usulsüzlük ve özel usulsüzlük  cezaları uygulanmayacaktır.

7-MATRAH VE VERGİ ARTIRIMININ BEYANI VE ÖDEMESİ

Matrah ve vergi artırımının 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Mükellefler, matrah ve vergi artırımına ilişkin hesaplanan vergi tutarlarını peşin veya ilk taksiti 30 Eylül 2021 tarihine kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde katsayı (1,09) uygulanarak 6 eşit taksitte ödeyebileceklerdir.

Detaylı bilgi için www.gib.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bir cevap yazın